گروه صنعتی شبستری
  Meal Seal Machine

Meal Seal Machine

مشخصات :
- ۲۳۰ V. ۵۰ Hz electric connection.
- Seal surface: ۲۷۰x۲۵۰ mm
- Roll thickness of the film: ۲۰۰ mm
- Film width: ۲۴۵ mm max.
- Stainless steel body.


موارد استفاده
متن خود را اینجا وارد کنید.