گروه صنعتی شبستری
سیخ شور MT 147

سیخ شور MT ۱۴۷

مشخصات :
متن خود را اینجا وارد کنید.


موارد استفاده
متن خود را اینجا وارد کنید.